Disclaimer Horeca.com

Deze disclaimer is van toepassing op alle webshops en de bijbehorende websites van Horeca.com waaronder begrepen deze website. Door gebruik te maken van de website van deze website (of een andere webshop van Horeca.com), op welke wijze dan ook, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen uit deze disclaimer.

  1. De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt door Horeca.com zo goed als mogelijk up-to-date gehouden en aangevuld. Ondanks dit kan het zo zijn dat verstrekte informatie en gegevens niet volledig of geheel juist zijn. Horeca.com is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gederfde omzet, winst of de teloorgang van enig ander economisch voordeel dan wel het verloren gaan van zaken of gegevens van welke aard dan ook) die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in de website verstrekte gegevens of anderszins verband houdend met het gebruik maken van de website.
  2. Aan de inhoud van de websites, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot afbeeldingen, teksten, filmpjes, audiofragmenten en hyperlinks kunnen geen rechten worden ontleend. Horeca.com verstrekt geen garanties of waarborgen voor wat betreft de geschiktheid dan wel deugdelijkheid van een product voor een specifiek doel of anderszins.
  3. Horeca.com heeft te allen tijde het recht om zonder enige kennisgeving vooraf en zonder enige beperking (delen van) de website te wijzigen of te doen laten wijzigen dan wel geheel te staken. Horeca.com is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of andere gevolgen voortvloeiende uit wijzigingen van de website dan wel de beëindiging daarvan waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het niet meer kunnen raadplegen van de website.
  4. Tenzij anders aangegeven is Horeca.com op generlei wijze aansprakelijk voor expliciet benoemde informatieverstrekking door derden op haar website, al dan niet met behulp van verbonden bestanden. Het enkel verbonden zijn van deze bestanden behelst op generlei wijze erkenning voor de juistheid van deze bestanden.
  5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik dat hij van de website maakt. Delen van de website en of de inhoud daarvan kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd dan wel bezwaard zijn met intellectueel eigendom. Oneigenlijk gebruik dan wel ongeautoriseerd gebruik kan inbreuk betekenen op rechten van derden dan wel overtredingen betreffen op regelgeving met betrekking tot privacy-recht, auteursrecht of anderszins. Gebruiker vrijwaart hierbij Horeca.com, haar medewerkers en vertegenwoordigers van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, veroordelingen etc. en de daarmee verband houdende kosten voor zaken als juridische bijstand en accountantskosten e.d., die door derden zijn ingesteld als gevolg van of verband houdende met inbreuk op rechten van derden dan wel overtredingen van regelgeving door het gebruik van de website door de gebruiker.
  6. Horeca.com heeft het recht (potentiële) gebruikers de toegang tot of het gebruik maken van de website (deels) te ontzeggen dan wel te monitoren.


Alle rechten en weren voorbehouden.

© Horeca.com

Categorieën

Merken

Andere zoek suggesties

Populaire zoekresultaten